Rada programowa

Mirosław Boda
Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego
Wykształcenie: 2000 r. Uniwersytet w Tilburgu, Holandia 1999 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie Rachunkowość i przetwarzanie danych Doświadczenie zawodowe 08.2006 r. - nadal ING Bank Śląski S.A. Wiceprezes Zarządu 2001 r. - 2006 r. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Dyrektor ds. Finansów Dyrektor ds. Rachunkowości 1992 r. - 2001 r. ING Bank Śląski S.A. Dyrektor ds. Bankowości Elektronicznej Dyrektor Pionu Administracji Dyrektor ds. Rachunkowości Dyrektor ds. Operacji Dyrektor Oddziału
Andrzej Burliga
Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK
Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego
Bartosz Drabikowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim od 20 maja 2008. Obecnie jest także Członkiem Rady Dyrektorów Visa Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force – OECD. W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: Inteligo Financial Services S.A, eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska). Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych). Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Tomasz Kubiak
Dyrektor Zarządzający Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Pekao S.A
Właściciel certyfikatu PRM wydawanego przez organizację PRMIA, uhonorowany nagrodą AWARD of MERIT przez PRIMIA. Odpowiada w Banku za zarządzanie aktywami i pasywami, płynnością i kapitałem, system stawek transferowych i wdrażanie nowych regulacji Europejskich (tj. CRR,CRD lub BRRD). W przeszłości był członkiem rady nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego, pracował w ryzyku rynkowym (pion ryzyka) oraz w kontrolingu (pion finansowy). Prelegent na konferencjach dotyczących listów zastawnych, zarządzania aktywami i pasywami, kapitałem oraz Bazylei III.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.
Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB W Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 roku kieruje Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego. Od lipca 2013 roku pełni funkcję członka Zarządu EBA, w grudniu 2015 wybrany do Zarzadu EBA na drugą kadencję.
Witold Skrok
Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od maja 2008 r. był zatrudniony w Banku jako dyrektor obszaru finansów. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego z funkcją CFO w Banku BPH S.A. W tym czasie pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. Współpracował także z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). W okresie 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej Banku BPH S.A. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za utworzenie wspólnej platformy sprawozdawczej na potrzeby raportowania obligatoryjnego i informacji zarządczej. W 2001 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontrolingu w Banku BPH S.A. W 2000 r. podjął pracę w Powszechnym Banku Kredytowym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontrolingu. W latach 1991-2000 pracował w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów, gdzie w 1999 r. został powołany na stanowisko dyrektora tego departamentu. W latach 1998-2000 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej w Banku Powszechna Kasa Oszczędności S.A. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz wiele kursów, takich jak Visiting Program Partners oraz Financial Programming and Policy w Instytucie IMF w Waszyngtonie, a także inne szkolenia z zakresu bankowości, finansów i podatków.
Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte
Nadzoruje projekty doradcze i wdrożeniowe w obszarze zarządzania ryzykiem, transakcji fuzji i przejęć oraz sprawozdawczości zewnętrznej w największych bankach i grupach ubezpieczeniowych w Polsce. Absolwent jednego z najbardziej prestiżowych programów Global Executive MBA, organizowanego wspólnie przez renowowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada tytuły zawodowe biegłego rewidenta, ACCA, FCCA oraz CFA. Ekspert w dziedzinie regulacji rynków finansowych. Ceniony komentator sytuacji makroekonomicznej w kraju i Unii Europejskiej.
Wiesław Thor
Doradca Zarządu, Deloitte
Ur. 15 czerwca 1958 r. Ukończył wyższe studia ekonomiczne na SGPiS (obecnie SGH). Jest absolwentem programu szkoleniowego KPMG i South Carolina Business School Train the Trainer oraz letniej szkoły bankowej w McIntire University Business School. Odbył praktyki w BankOne Arizona i Wachovia Bank. Po ukończeniu studiów w 1982r. pracował na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1990 r. w BRE Banku na stanowiskach specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego, od 1997r. do 2000 r. jako dyrektor Departamentu Kredytów. Od maja 2000 r. do lipca 2002 r. zajmował stanowisko Dyrektora Banku ds. Ryzyka. Od Sierpnia 2002 Country Risk Manager w Banku Handlowym w Warszawie SA, a od listopada tego samego roku ponownie w BRE Banku na stanowisku Członka Zarządu, a od 14 marca 2008 r. Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Banku ds. Zarządzania Ryzykiem. Jest wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH. Wieloletni członek Komitetu Sterującego Risk Management Association (dawniej Robert Morris Association European Credit & Risk Management Round Table) oraz członek PRMIA Polska.
Józef Wancer
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BGŻ
Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. Z Bankiem BGŻ związany jest od września 2013 r., gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu, a od 30 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. był prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Józef Wancer ponadto pełni funkcje: • członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., • członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau, • członka Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, • członka Rady Business Centre Club. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.
Mariusz Zygierewicz
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Regulacyjnego, Związek Banków Polskich
Ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), w latach 1989-2003 pracownik naukowy Instytutu Finansów specjalizujący się w problematyce podatkowej i bankowości, w 1991 r. stypendysta Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy), w latach 2000-2003 wykładowca Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, w 2001 r. doktorat w Szkole Głównej Handlowej, w latach 1990 - 1994 świadczy usługi doradztwa podatkowego, od 1993 r. pracownik Związku Banków Polskich jako doradca prezesa, w latach 1995-2000 brał udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych, od 2003 r. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, od 2004 r. członek kilku stałych Komitetów Federacji Bankowej Unii Europejskiej, w latach 2006 - 2010 członek Panelu Konsultacyjnego Europejskiego Komitetu Nadzorców Bankowych (CEBS), autor wielu publikacji.

Zarządzanie kapitałem i płynnością w Bankach 2016

W dniu 28 stycznia 2016 w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie odbyła się VI edycja Seminarium Zarządzanie Kapitałem i Płynnością w Bankach.  

Debaty Seminarium koncentrowały się na następujących tematach:

  • „Jakie jest ryzyko destabilizacji systemu?” – scenariusze możliwych kumulacji obciążeń sektora bankowego;
  • Możliwości działań bieżących ze strony banków komercyjnych celem uniknięcia kryzysu;
  • „Docelowa struktura kapitału banków, czyli czego sektor bankowy będzie potrzebował, by przetrwać?”

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, a szczególnie członkom Rady Programowej, prelegentom i  gospodarzom debat za wkład w przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji Seminarium. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Partnera Strategicznego Seminarium – Firmy Deloitte za wsparcie i pomoc w organizacji spotkania.

Już dziś zapraszamy na kolejną, VII edycję Seminarium Zarządzanie Kapitałem i Płynnością w Bankach w dniu 26 stycznia 2017.


Zespół Gdańskiej Akademii Bankowej