Rada programowa

Krzysztof Budzich
Naczelnik Wydziału Stabilności Finansowej, Ministerstwo Finansów
Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PKO Banku Polskiego
Bartosz Drabikowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim od 20 maja 2008. Obecnie jest także Członkiem Rady Dyrektorów Visa Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force – OECD. W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: Inteligo Financial Services S.A, eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska). Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych). Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Lidia Jabłonowska-Luba
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem, mBank S.A.
Tomasz Kubiak
Dyrektor Zarządzający Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Pekao S.A
Właściciel certyfikatu PRM wydawanego przez organizację PRMIA, uhonorowany nagrodą AWARD of MERIT przez PRIMIA. Odpowiada w Banku za zarządzanie aktywami i pasywami, płynnością i kapitałem, system stawek transferowych i wdrażanie nowych regulacji Europejskich (tj. CRR,CRD lub BRRD). W przeszłości był członkiem rady nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego, pracował w ryzyku rynkowym (pion ryzyka) oraz w kontrolingu (pion finansowy). Prelegent na konferencjach dotyczących listów zastawnych, zarządzania aktywami i pasywami, kapitałem oraz Bazylei III.
Tomasz Mironczuk
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.
Filip Pilichowski
ekspert Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB W Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 roku kieruje Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego. Od lipca 2013 roku pełni funkcję członka Zarządu EBA, w grudniu 2015 wybrany do Zarzadu EBA na drugą kadencję.
Olga Szczepańska
Zastępca Dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski
Przemysław Szczygielski
Partner Deloitte
Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte
Nadzoruje projekty doradcze i wdrożeniowe w obszarze zarządzania ryzykiem, transakcji fuzji i przejęć oraz sprawozdawczości zewnętrznej w największych bankach i grupach ubezpieczeniowych w Polsce. Absolwent jednego z najbardziej prestiżowych programów Global Executive MBA, organizowanego wspólnie przez renowowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada tytuły zawodowe biegłego rewidenta, ACCA, FCCA oraz CFA. Ekspert w dziedzinie regulacji rynków finansowych. Ceniony komentator sytuacji makroekonomicznej w kraju i Unii Europejskiej.

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych 2017

VII edycja Seminarium Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Instytucjach Finansowych
(d. Zarządzanie Kapitałem i Płynnością w Bankach) odbyła się 26 stycznia 2017 w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Uczestnicy tegorocznego Seminarium dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z:

  • najważniejszymi oczekiwaniami i wyzwaniami regulacyjnymi w 2017 roku z perspektywy regulatorów,
  • presją wymogów regulacyjnych na modele biznesowe i strukturę bilansów banków,
  • wpływem niskich stóp procentowych na koszty pozyskania finansowania działalności
    oraz na stabilność bazy depozytowej.

Spotkanie odbyło się w formie dyskusji przy okrągłym stole z udziałem członków zarządów oraz dyrektorów zarządzających ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych, jak również przedstawicieli regulatorów oraz świata akademickiego.